Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 19 november 2023

 
 
 

1. Begrippen en toepasselijkheid

 

Op alle trainingen, workshops of online programma's van Sanny Verhoeven zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Sanny Verhoeven zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

 

Aan eventueel overeengekomen aparte afspraken kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 

Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling voor een van de diensten van Sanny Verhoeven houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Met 'Sanny Verhoeven' bedoelen we hiermee de natuurlijke persoon Sanny Verhoeven, alsmede haar bedrijf en iedereen die hierin werkt als medewerker.

 
 
 

2. Prijzen en kosten

 

Alle prijzen die op de website van Sanny Verhoeven staan, zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW (6% of 21%). Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is van Sanny Verhoeven bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

 
 
 

3. Betalingsmogelijkheden

 

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDeal, PayPal, Bancontact, VISA of Mastercard.

 
 
 

4. Reclamatie en annuleren

 

Sanny Verhoeven doet er alles aan om haar diensten goed te leveren. Voldoen iets niet aan jouw verwachting? Stuur ons dan een e-mail op [email protected].

 

We proberen eventuele problemen of klachten, altijd in overleg met jou, op de best mogelijke manier op te lossen. Je hebt het recht de door Sanny Verhoeven geleverde diensten binnen 14 dagen na de startdatum van levering te annuleren.

 

In dat geval ontvang je alle betalingen, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt.

 

Wanneer de door Sanny Verhoeven geleverde diensten niet binnen 14 dagen na de startdatum worden geannuleerd, geld de dienst(en) als geaccepteerd. Als hierna om enige reden wordt geannuleerd en/of afgezien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.

 
 
 

5. Aansprakelijkheid

 

Iedere aansprakelijkheid van Sanny Verhoeven, van het personeel en de producten van Sanny Verhoeven voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Sanny Verhoeven is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 

Sanny Verhoeven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van Sanny Verhoeven. De aansprakelijkheid van Sanny Verhoeven is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de desbetreffende dienst. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Sanny Verhoeven, dan wel tussen Sanny Verhoeven en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Sanny Verhoeven, is Sanny Verhoeven niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sanny Verhoeven.

 
 
 

6. Overmacht

 

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Sanny Verhoeven opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heb zowel jij als Sanny Verhoeven het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Sanny Verhoeven of bij de toeleveranciers van Sanny Verhoeven.

 
 

7. Geheimhouding

 

Het is niet toegestaan om de login, videos, audiofiles, werkboeken en andere informatie uit dit online programma te delen met anderen. Dit geldt ook voor alle informatie die word gedeeld in de Facebook community. Ongewenste verspreiding op welke manier ook zal juridische gevolgen hebben. Het is wel toegestaan korte fragmenten, quotes of zinnen te delen op social media, zolang je @sannyzoektgeluk tagt.

 
 

8. Toepasselijk recht

 

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 
 
 

9. Bedrijfsgegevens

De Zevende Verdieping BV

Sanny Verhoeven

Mussenstraat 9

1223 RB Hilversum

[email protected]

KVK: 81258070

BTW: NL862022496B01

 

Vragen over deze algemene voorwaarden? Stuur ons een e-mail naar [email protected]