Ā 

Algemene voorwaarden
The Sanny Side Up Business Retreat

Laatst gewijzigd opĀ 12 april 2024

Ā 
Ā 
Ā Artikel 1:Ā Definities
 1. Organisator: De Zevende Verdieping BV, verder te noemen als 'Organisator'.
 2. Deelnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich registreert voor deelname aan The Sanny Side Up Business Retreat.
 3. Retreat: The Sanny Side UpĀ Business Retreat georganiseerd door de Organisator, dat plaatsvindt van 22 september tot en met 28 september.


Artikel 2: Prijs en Betaling

 1. De totale kosten voor deelname aan het Retreat bedragen ā‚¬3300,- exclusief BTW per persoon.
 2. De betaling dient volledig voldaan te zijn uiterlijk 4 weken voor aanvang van het Retreat.
 3. Betalingen dienen te worden overgemaakt naar een door de Organisator opgegeven bankrekening.

Artikel 3: Annulering door de Deelnemer

 1. Indien de Deelnemer de overeenkomst wenst te annuleren, dient dit schriftelijk bevestigd te worden aan de Organisator.
 2. Bij annulering meer dan 4 weken voor de start van het Retreat, is de Deelnemer geen annuleringskosten verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen 4 weken voor de start van het Retreat betaalt de Deelnemer 50% van de totale kosten.
 4. Bij annulering binnen 3 weken voor de start van het Retreat betaalt de Deelnemer 75% van de totale kosten.
 5. Bij annulering binnen 2 weken voor de start van het Retreat betaalt de Deelnemer 100% van de totale kosten.

Artikel 4: Annulering door Organisator

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor het Retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.
 2. Bij annulering door de Organisator ontvangen de Deelnemers het volledig betaalde bedrag terug.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die de Deelnemer lijdt door deelname aan het Retreat, tenzij de schade direct is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de Organisator.
 2. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate reis- en annuleringsverzekering.

Artikel 6: Overige Bepalingen

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met deze voorwaarden of het Retreat zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Ā 

Artikel 7:Ā Bedrijfsgegevens

Ā 

De Zevende Verdieping BV

Sanny Verhoeven

Mussenstraat 9

1223 RBĀ Hilversum

[email protected]

KVK: 81258070

BTW: NL862022496B01

Ā 

Vragen over dezeĀ algemene voorwaarden? Stuur ons een e-mail naar [email protected]